SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Dotácie na slnečné kolektory

Aktuálny stav čerpania

Najčastejšie otázky:
k podávaniu žiadostí
k inštalácii kolektorov

Príklady inštalácií

Ako vybrať slnečný kolektor

Domácnosti, ktoré majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, môžu získať dotáciu na kúpu zariadení z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach.

Na program bolo vyčlenených celkom 8 miliónov €. V roku 2011 budú pre posudzované žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu prostriedky v celkovej sume 2 675 200,88 €.

Program, ktorý schválila vláda SR v rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy a v súvislosti s napĺňaním cieľov Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR v oblasti výroby tepla z biomasy a slnečnej energie, nadobudol účinnosť 20. apríla 2009.

Upozornenie: Parlament aj prezident schválili zákon, podľa ktorého sa budú poskytovať dotácie na kotly a slnečné kolektory s účinnosťou od 1. júla 2011

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorý NR SR schválila 1. júna 2011, odobril aj prezident. Účinnosť nadobúda 1. júla 2011. Žiadosti o dotácie na kolektory a kotly na biomasu budú posudzované na základe kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, ktorú zverejní Ministerstvo hospodárstva SR.

Žiadosti prijaté do 1. júla 2011 už budú posudzované podľa nového zákona.

Výška dotácií zostáva nezmenená. Oproti minulosti bude obmedzená dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy. Dotácie vo výške 200 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov možno získať najviac v rozsahu do 8 m² plochy kolektora. Nad túto plochu sa už dotácie poskytovať nebudú. V prípade bytových domov možno získať 100 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov, dotovaná plocha je najviac 3 m² na každý byt v bytovom dome. Výška dotácie na inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome je 30 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla na biomasu; najviac však 1 000 €.

Žiadosti o dotácie, ktoré neboli posúdené odbornou komisiou v roku 2010, už musia v zmysle nového zákona obsahovať aj potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Tieto nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

Podľa schváleného znenia zákona naďalej platí, že žiadosť o poskytnutie dotácie je nutné predložiť najneskôr 6 mesiacov po ukončení inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov. Technické kritériá, ktorá musia dotované zariadenia spĺňať, budú špecifikované vo výzve na predkladanie žiadostí.

Upozornenie: Pozastavenie schvaľovania žiadostí o dotácie

Na základe vyjadrenia Ministerstva hospodárstva SR upozorňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) záujemcov o dotácie z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, že žiadosti o dotácie, ktoré neboli posúdené odbornou komisiou v roku 2010, budú posudzované už podľa pripravovaného zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Ostatné zasadnutie komisie sa uskutočnilo 21. decembra 2010.

SIEA naďalej prijíma žiadosti o dotácie. Zároveň upozorňuje žiadateľov, že v žiadostiach o dotácie, ktoré neboli posúdené odbornou komisiou v roku 2010 a v žiadostiach doručených po 1.  januári 2011 v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, už nie je možné nahradiť potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne čestným vyhlásením.

Základné podmienky získania dotácie v roku 2010

Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej žiadateľom po ukončení inštalácie slnečných kolektorov alebo po ukončení inštalácie kotla na biomasu len na tie inštalácie, ktoré boli ukončené po 20. apríli 2009, najneskôr však do pol roka po inštalácii.

Slnečné kolektory
Oprávnení žiadatelia

• vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu,

• správca bytového domu,

• spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Dotácia

• 200 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov v rodinnom dome v rozsahu najviac 8 m² absorpčnej plochy vrátane,

• 50 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov v rodinnom dome v rozsahu nad 8 m² absorpčnej plochy,

• 100 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m² na každý byt v bytovom dome.

Upozornenie

Na základe Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach musia mať slnečné kolektory od 1. januára 2010 aj potvrdenie o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok vztiahnutom na jeden m2 plochy apertúry za definovaných podmienok prípravy teplej vody na referenčnom mieste na základe skúšobného protokolu vydaného akreditovanou európskou skúšobňou. Na Slovensku je akreditovanou skúšobňou a pre účely tohto Programu aj referenčným miestom sídlo Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. (TSÚ Piešťany).

Zoznam schválených slnečných kolektorov je zverejnený na webovej stránke TSÚ Piešťany www.tsu.sk.

Kontakty

E-mail: office@siea.gov.sk
Telefonické konzultácie
Bratislava 0917 250 000
Trenčín 0917 249 000
Banská Bystrica 0917 248 000
Košice 0917 247 000
Kontaktné adresy

Slovenská inovačná a energetická agentúra

odbor ostatných podporných programov

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Trenčín

Hurbanova 59

911 00 Trenčín

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Banská Bystrica

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Košice

Krivá 18

041 94 Košice

Zdroj: SIEA/ERDF

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

Bielik Szilard (16.01.2013)

Dobry den mal by som zaujem o slnecne kolektory. prosim vas kontaktujte ma na tel cislo 0918341988. vopred dakujem. Bielik.

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 5 =
Odoslanie formulára