SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Eú fondy- Naše mesto a naša obec

V rámci čerpania fondov EÚ pre Verejný a neziskový sektor existuje program NAŠE MESTO a NAŠA OBEC. Jednotlivé oblasti podpory tohto programu sú zhrnuté do siedmich kategórií: CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRNE DEDIČSTVO, PRIEMYSELNÉ PARKY, REGENERÁCIA SÍDIEL, SOCIÁLNE SLUŽBY, VEREJNÉ OSVETLENIE a ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. Z tohto fondu môžu obce, mestá a vyššie územné celky čerpať finančné prostriedky, pri projektoch využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (teda aj solárne technológie) dokonca až do výšky 100% vynaložených výdavkov.

 

Žiadatelia z radov:

 • obec alebo jej organizácia,
 • vyšší územný celok alebo jeho organizácia,
 • obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie zabezpečujúce rozvoj
  priemyslu a vybraných služieb,
 • obec v póloch rastu alebo v záujmovom území pólov rastu.
 • mestská časť s počtom obyvateľov nad 1 000, v mestách s viac ako 15 000 obyvateľmi,
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • neziskové organizácie, cirkvi, združenia,
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie vo verejnej mestskej a medzimestskej osobnej doprave,
 • združenia miest a obcí, mikroregióny,
 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
 • správcovia povodí jednotlivých vodných tokov.
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie s vlastníckym podielom minimálne 34 % vo vlastníctve sektoru verejnej správy.
 • vodárenský podnik.

 

Môžu požiadať o podporu do výšky:

 • 95 % oprávnených výdavkov, výnimka: 100 % organizácia štátnej správy a vyššie územné celky pri obnoviteľných zdrojoch energie
 • minimálna výška príspevku 3 -8 mil. Sk, maximálna výška príspevku 50 - 200 mil. Sk, v prípade verejného osvetlenia až 250 000 eur a priemyselných parkov až 6 – 10 mil. eur.

 

Oblasti:

CESTOVNÝ RUCH

Investujte do posilnenia vybavenosti územia prostredníctvom podpory nekomerčnej infraštruktúry cestovného ruchu.

Podporované aktivity:

 • podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu priľahlej ku komplexným strediskám cestovného ruchu
  • rekonštrukcia miestnych komunikácií, mostov, lávok,
  • výstavba a rekonštrukcia chodníkov, cyklistických trás, verejných osvetlení, autobusových zastávok, verejných hygienických zariadení,
  • úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene.

KULTÚRNE DEDIČSTVO

Investujte do zvýšenia kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie vrátane ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov.

Podporované aktivity:

 • rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií,
 • obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov evidovaných
  v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok (v súvislosti s rozšírením pamäťových a fondových inštitúcií),
 • revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
 • obstaranie vybavenia (vrátane IKT).

PRIEMYSELNÉ PARKY

Vybudujte infraštruktúru pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb predovšetkým pre malé a stredné podniky pomocou revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít.

Podporované aktivity:

 • výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov; (podpora rekonštrukcie
  a modernizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít, sanácia a obnova verejnej infraštruktúry podporujúcej podnikanie),
 • budovanie infraštruktúry zelených priemyselných parkov (výnimočne s veľkým socio-ekonomickým dopadom pre región po odsúhlasení MH SR),
 • výstavba a vybavenie hmotnej infraštruktúry (rekonštrukcia, alebo výstavba budov a technologických priestorov vrátane sieti),
 • iné aktivity súvisiace s projektom.

REGENERÁCIA SÍDIEL

Posilnite vybavenosť územia prostredníctvom regenerácie sídel v 2 oblastiach:

 • samostatné projekty,
 • integrované stratégie rozvoja mestských častí.

Podporované aktivity:

 • samostatné projekty:
  • rekonštrukcia miestnych komunikácií, mostov, lávok,
  • výstavba a rekonštrukcia chodníkov, cyklistických trás, verejných osvetlení, zastávok, verejných hygienických zariadení,
  • úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene,
  • úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí,
  • opodstatnená rekonštrukcia inžinierskych sietí (vodovody, kanalizácie),
 • integrované stratégie:
  • aktivity ako pre samostatné projekty
  • obnova minimálne 3 bytových domov.
 • obnova spoločných častí a spoločných zariadení,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov (obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí – výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov, atď.).
 • rekonštrukcia a modernizácia napojení stavieb na inžinierske siete.

SOCIÁLNE SLUŽBY

Investujte do zvýšenia kvality služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizovania a budovania zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a zariadení sociálnej kurately vrátane obstarania ich vybavenia.

Podporované aktivity:

 • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia drobných stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov (obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí – výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov, atď),
 • budovanie nových stavieb v obciach nad 5 000 obyvateľov,
 • obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby vrátane IKT vybavenia.

VEREJNÉ OSVETLENIE

Získajte investície spojené s budovaním a modernizáciou verejného osvetlenia pre obce a mestá.

Podporované aktivity:

 • výdavky na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre obce a mestá.

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Zvýšte kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania
a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb vrátane obstarania ich vybavenia.

Podporované aktivity:

 • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia drobných stavieb,
  napojenie stavieb na inžinierske siete,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov (obnova obvodového plášťa, oprava a
  výmena strešného plášťa, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí – výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov, atď.),
 • obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom
  využitia stavby vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov,
 • doplnenie materiálno-technického vybavenia o výkonné čerpadlá a ostatné príslušenstvo
  povodňovej záchrannej služby.

Model financovania:

 • pre žiadateľov je prípustný len priebežný refundačný systém financovania.

Trvanie projektov

 • odporúčaná doba realizácie projektu je max. 20 mesiacov, v prípade priemyselných parkov a verejného osvetlenia 36 mesiacov, prípadne časové ohraničenie nie je určené


Detailné informácie nájdete na pobočkách UniCredit Bank Slovakia a. s. alebo na adrese  ecc@unicreditgroup.sk .

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 7 =
Odoslanie formulára