SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

MUNSEFF - Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Slovensku

 

Poskytovateľ podpory:

Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska komisiaVykonávateľ programu:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s. (zmluva sa zatiaľ len pripravuje)Program MUNSEFF (Municipal Energy Efficiency Finance Facility) umožňuje záujemcom získať grant z istiny poskytnutého úveru, pričom výška grantu závisí aj od rozsahu projektu alebo množstva usporenej energie. Granty sú žiadateľom vyplácané po realizácii diela, keď sú potvrdené všetky predpoklady na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Program je k dispozícii od začiatku roka 2011. Úverovú linku môžno zatiaľ využiť len prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, ktorá má k dispozícii 10 miliónov €. Uvedená suma bude doplnená o ďalšie prostriedky vo výške 10 až 20 miliónov €. Druhou bankou, ktorá bude na programe participovať, je VÚB, a.s.Oprávnení žiadatelia:

  • Mestá a obce (municipality)
  • Spoločnosti vo väčšinovom vlastníctve municipalít
  • Súkromné spoločnosti poskytujúce služby verejnosti (vrátane ESCO), napríklad prevádzkovatelia divadiel alebo plavární

Pozn.: Neexistuje obmedzenie na počet obyvateľov municipalít a ich regionálnej polohyOprávnené projekty

Komponent 1: Projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry vo vlastníctve municipalít (mimo budov)

Za vhodné možno považovať projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry, ktoré obsahujú zariadenia, systémy a procesy umožňujúce znižovať spotrebu primárnej energie alebo finálnu spotrebu elektriny v nasledovných oblastiach:

  • výroba a distribúcia tepla a elektriny
  • zabezpečenie vodárenských a kanalizačných služieb v rámci danej municipality
  • zabezpečenie verejných dopravných služieb v rámci danej municipality
  • zabezpečenie verejného osvetlenia v rámci územia danej municipality

 

Podmienka dosiahnutia grantu:
  • Maximálna výška investičných nákladov projektu je 5 000 000 €
  • Úroveň energetickej úspory musí byt minimálne 20 % v porovnaní s pôvodným stavom
  • Potenciál energetickej úspory je stanovený v energetickom audite pred realizáciou projektuVýška grantu:


% usporenej energie % grantu z úverovej istiny
20% - 29% 10%
30% - 39%
15%
40%
+ 20 %

 

Technická asistencia

Bezplatná asistencia od podania žiadosti o úver až po pridelenie dotácie:

- spracovanie energetického auditu na identifikované energeticky úsporné opatrenia

- spracovanie plánu racionálneho využitia energie

Komponent 2: Projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít

- vhodné sú projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít (napr.: kancelárske priestory, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, šport a oddych, pohostinské služby, atď.)Oprávnené skupiny opatrení:

1) Rekonštrukcia systému vykurovania, výmena kotlov, inštalácia výmenníkových staníc tepla, modernizácia mechanického vybavenia (ohrievače, čerpadlá, spätné využitie tepla)

2) Výmena okien a dverí (transparentných výplní budov) za energeticky efektívnejšie

3) Zateplenie budovy (vonkajšie steny, strecha a strop technického podlažia)

4) Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie, výmena svetelných zdrojov

 

Výška grantu
Rozsah projektu  
% grantu z úverovej istiny
Implementácia jedného opatrenia 10%
Súčasná implementácia dvoch rôznych opatrení 
15%
Súčasná implementácia troch a viac rôznych opatrení
20%

 

Technická asistencia

Bezplatná asistencia od podania žiadosti o úver až po pridelenie dotácie:

- spracovanie energetického auditu na identifikované energeticky úsporné opatrenia

- spracovanie energetického certifikátu budov

 

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Späť