SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Ďalší pokrok v oblasti prepäťových ochrán

Prepäťové ochrany typu1 pre siete nn
Zvodič prepätia typu 1 musí odolať impulznému bleskovému prúdu pri skúšobnej vlne 10/350 μs, ktorá predstavuje bleskový prúd pri priamom údere blesku. Z tohto dôvodu musia byť zvodiče prepätia mimoriadne výkonné, aby boli schopné zviesť impulzný bleskový prúd s veľmi veľkou energiou.

Štvorpólový zvodič prepätia DS 134R Citel

Obr. 1 Štvorpólový zvodič prepätia DS134R

 

Rad DS 130

Bežné technológie pre zvodiče prepätia typu 1 sú založené:
- Na báze iskriska - táto technológia má veľkú schopnosť zviesť bleskové prúdy. Iskrisko sa vyznačuje tzv. následným prúdom, pri ktorom sa amplitúda prúdu blíži k hodnote skratového prúdu, pretože napätie je v tomto okamihu veľmi malé. Následný prúd namáha elektrické vedenie skratovým prúdom a negatívne ovplyvňuje kontinuitu funkcie následne zapojených elektrických prístrojov. Dochádza ku krátkodobému poklesu či výpadku napájacieho napätia alebo k asymetrii fáz. Naviac sa pri iskrisku v podstate nedá spoľahlivo vyhodnotiť stav celého zvodiča prepätia, ale len jeho častí.
- Na báze výkonných varistorov - pri tomto variante nevznikajú následné prúdy (iskrisko), nakoľko úbytok napätia na varistore je stále väčší ako napájacie napätie. Varistor však nezaisťuje galvanickú izoláciu a vyznačuje sa priepustnými prúdmi s hodnotou menšou ako jeden miliampér. Okrem toho má menšiu odolnosť voči starnutiu, predovšetkým pri vyššej prevádzkovej teplote, vlhkosti alebo pri opakovaných napäťových špičkách.

Nová technológia VG
Na trhu sú už dlhšiu dobu k dispozícii zvodiče prepätia s novou tech­nológiou - tzv. technológiou VG, ktorá spája výhody špeciálneho plynom plneného iskriska a veľmi výkonného varistora. Súčasne odstraňuje už spomínané nevýhody. Oproti terajšiemu riešeniu prináša mno­ho výhod:

- veľmi dobrá úroveň ochrannej napäťovej hladiny (Up < 1,5 kV) - prepäťová ochra­na s technológiou VG sa chová rovnako ako spojenie jedného klasického zvodiča prepätia typu 1 a jedného klasického zvodiča pre­pätia typu 2,
- vysoká úroveň impulzného bleskového prúdu (Iimp) - až 25 kA/pól, popr. až 100 kA/prístroj pri vlne 10/350 μs,
- nulový následný prúd - zmenšenie rizika straty alebo degradácie napájacieho napätia pri prepätí,
- veľká odolnosť proti TOV (dočasným pre­pätiam). Pri tomto druhu prepätia nedochádza pri zvodičoch prepätia s technológiou VG k po­škodeniu zvodiča prepätia.
Pozn.: TOV (Temporary Over Voltage) - dočasné prepätie s nie príliš veľkou amplitúdou, ktorá však trvá dlhšiu dobu (milisekundy až se­kundy) a môže mať za následok zničenie bežných prepäťových ochrán ich prehriatím.
Vďaka svojmu know-how vo vývoji a výro­be plynom plneného iskriska firma Citel vyvinula a paten-tovala progresívnu VG technológiu. Používa ju aj pri ďalších zvodičoch prepätia pre AC i DC napätie.

Zvodiče prepätia typu 1+2, resp: 1+2+3 - nového radu DS 130R a DS 130VG
Spoločnosť Citel uvádza na trh zvodiče pre­pätia radu DS 130R a radu DS 130VG. Uve­dené kombinované zvodiče prepätia typu 1+2, popr. 1+2+3, sa inštalujú na prívode elektric­kej energie do objektu. Sú navrhnuté pre im­pulzný bleskový prúd na pól Iimp = 12,5 kA (vlna 10/350 μs).Tieto zvodiče prepätia sú vo dvoch vyhotoveniach:
- zvodiče prepätia radu DS 130R na báze zosilnených veľmi výkonných varistorov,
- zvodiče prepätia radu DS130VG, vychád­zajú z progresívnej technológie VG, ktorá zaručuje optimálnu ochrannú úroveň a maximálnu životnosť (záruka vý­robcu Citel je desať rokov).

 

Štvorpólový zvodič prepätia DS134 VG Citel

 

Obr. 2 Štvorpólový zvodič prepätia DS134 VG Citel

Rad DS130 VG
Zlepšená účinnosť kombi­novaného zvodiča typu 1+2, popr. 1+2+3 znamená, že odpadá nutnosť použitia ďal­šieho doplnkového zvodiča prepätia typu 2, poprípade aj typu 3, a tým sa znížia náklady na elektrickú inštaláciu a zmenšujú sa rozme­ry rozvádzača. Uvedené zvodiče prepätia ob­sahujú rovnako špeciálne odpojovacie zariadenie pre bezpečné odpojenie od siete v prípade po­ruchy. Zvodiče prepätia radu DS 130R aj radu DS 130VG sú štandardne vybavené lo­kálnou (výstražný terčík), aj diaľkovou sig­nalizáciou stavu prepäťovej ochrany. Kvôli zaujímavej cene a dlhej životnosti vďaka využitiu technológie VG (pri rade DS 130VG) sú kombinované zvodiče prepätia typu 1+2, popr. 1+2+3, vhodné ako kombinovaná pre­päťová ochrana predovšetkým pre stredné a men­šie objekty s požadovanou hladinou ochrany pred bleskom LPL III a IV.
Zvodiče prepätia radu DS 130VG sú vy­rábané osvedčenou technológiou VG, ktorá sa vyznačuje dlhou životnosťou. Na tieto výrobky spoloč­nosť Citel poskytuje záruku desať rokov, čo je v odbore prepäťových ochrán ojedinelé.
Zvodiče prepätia radu DS 130R a zvodiče DS130VG sú k dispozícii v najrôznejších kombináciách - od jednopólového zvo­diča až po štvorpólový zvodič, včet­ne zapojenia 1+1 a 3+1. Tieto zvodiče prepätia sú vybavené výmennými modulmi pre rýchlu a bezpečnú údržbu.
Text: Ondrej Strehovský, CITEL electronics

 

CITEL Electronics, org. sl.
Kundratka 17, 180 00 Praha 8
tel: +420 284 840 395 
tel/fax: 284 840 195
e-mail: citel@citel.cz

 

 


Citel Electronics na Slovensku

 

Ondrej Strehovský  
ul. kpt. Jaroša 13, 902 01 Pezinok
tel: + 421 917 469 318
e-mail: strehovsky@citel.cz

www.citel.cz

 

 

 

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 1 =
Odoslanie formulára