SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Fotovoltické a sklenené panely pre skleníky

Španielski výskumníci z UMLA Agricola v spolupráci s výskumným centrom Výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Baskicku, vyvinuli nový typ fotovoltických panelov pre skleníky. Nové špeciálne panely pomáhajú udržiavať vhodné podmienky potrebné pre rastlinnú mikroklímu na niekoľkých úrovniach.

Systém solárnych panelov pre skleníky je navrhnutý tak, aby eliminoval výkyvy v slnečnej aktivite, ku ktorým dochádza nielen v priebehu jednotlivých fáz slnka počas dňa, ale predovšetkým v rozličných ročných obdobiach. Nový povrch umožňuje prechod slnečných lúčov do skleníka bez akýchkoľvek strát aj v zimnom období, kedy zimné slnko nie je veľmi štedré na jasné žiarenie. Rovnako efektívne pracuje aj počas leta, keď je naopak slnečnej energie dostatok a prebytky vyrobenej elektriny používa na chladenie. Systém špeciálne upravených solárnych panelov vďaka dos-tatku elektriny v lete šetrí finančné prostriedky na klima-tizáciu.


Optické šošovky
Sledovanie pozície Slnka na získanie maximálneho množstva energie sa neuskutočňuje me-chanickým otáčaním panelov, ale prostredníctvom optických šošoviek. Vhodne umiestnené šošovky spolu s integrovanými fotovoltickými panelmi sa testovali v dvoch fázach počas dvoch ročných období - v lete a v zime. Výsledky prvej fázy testovania (vykonaná v lete 2011), jasne ukázali, že metóda je veľmi efektívna. Vďaka nej sa zvýšilo množstvo vyrobenej elektriny o 15 percent. Druhá fáza testovania prebehla v zime a bola ukončená v marci 2012. Aj počas tohto obdobia zostala energetická účinnosť panelov na rovnakej úrovni.

 

špeciálne solárne panely pre skleniky
Už pri pohľade na plochu strechy skleníka je zrejmé, že systém je založený na jednoduchých geometrických princí-poch. Fotovoltické panely na povrchu skleníka sú umiestnené v radoch, ktoré striedajú masívnejšie a vyvýšené trans-parentné pásy vyrobené z obyčajného skla. V optimálne stanovenej vzdialenosti posunutej od povrchu strechy sa dnu v skleníku nachádzajú rady optických šošoviek.

 

Skúšobný skleník v španielskom meste Derio
V chladnom zimnom období (október až február) je síce intenzita slnečného žiarenia slabá, ale napriek tomu je potrebná pre správny vývoj rastlín. V solárnom skleníku je prechod slnečných lúčov prispôsobený tak, aby nedochádzalo ku žiadnym stratám. V lete je situácia odlišná. Optický systém počas slnečných mesiacov zachytáva slnečné žiarenie a cielene ho smeruje do fotovoltických panelov. Spomínané riešenie vykonáva súčasne dve funkcie. Prvou je aktívne zvýšenie účinnosti fotovoltického systému a druhou je využitie prebytkov vyrobenej elektrickej energie na chladenie priestoru skleníka počas najteplejších letných dní. Účinnosť technológie sa počas skúšobného obdobia overila pri testovaní špeciálne vyrobeného skúšobného skleníka s plochou 400 metrov štvorcových v španielskom mestečku Derio. Jeho majiteľom je už spomínané vývojové centrum Výskumného poľnohospodárskeho ústavu v Baskicku.

Skušobný_solarny_sklenik

Počas testov boli neustále monitorované ukazovatele vnútorného prostredia, vrátane teploty, vlhkosti a celkového slnečného žiarenia. Osobitná pozornosť bola venovaná fotosynteticky aktívnemu žiareniu, tj tej časti slnečného spektra, ktorej energia môže byť použitá v za-riadeniach na fotosyntézu (čo zodpovedá pásmu viditeľného svetla s vlnovou dĺžkou 380-740 nm a predstavuje asi 50 percent z celkovej energie slnečného žiarenia).

 

Testovali sa najbežnejšie druhy rastlín
Ako experimentálne rastliny použili výskumníci na testy paradajky a papriky. Dôvody pre voľbu spomínaných rastlín boli jasné. Prvým bola potreba dostatočného slnečného žiarenia pri kvitnutí obidvoch rastlín, čo zjednodušuje zistenie nedostatkov systému. Druhým dôvodom bola jednoduchosť a popularita ich pestovania kdekoľvek na celom svete. Vývojári sa rozhodli, že ak sa v skleníku nebude dariť takýmto bežným rastlinám, nebudú v práci po-kračovať. Doterajšie výsledky však ukázali, že všetko išlo podľa plánu a aj predpoklady na ďalšie uplatnenie solárnych ekologických technológií sú nádejné.

Solárny_sklenik

Vyrovnávanie rozdielov slnečných lúčov v lete a zime
Nový systém umožňuje foto-elektrickým zariadeniam, aby sa nestali prekážkou pri získavaní bohatých výnosov poľnohospodárskych plodín v skleníkoch, ale naviac, aby zohrali podpornú úlohu pri adaptácia na sezónne regulovanie pô-sobenia slnka na vnútornú klímu. Rovnako významným argumentom v prospech solárneho skleníka sú aj finančné úspory pri výrobe elektriny pre vlastníka. Očakáva sa, že nová technológia poskytuje ľahke a efektívne riešenie nedostatku slnečného žiarenia v zimných a prebytku v letných mesia-coch.
Text: Dana Tretiníková
Foto: Neiker-Tecnalia
Zdroj: Basque research, www.gizmag.come

UVEREJNENIE PRÍPEVKU NA FACEBOOKU

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 9 =
Odoslanie formulára