SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Organické solárne články so zvýšenou účinnosťou

Vedci vyvinuli nový druh solárnych článkov, ktoré by mohli zachytiť podstatne viac energie zo slnka ako súčasné.

Podľa vedcov Univerzity v Cambridge by mohli nové solárne články zvýšiť maximálnu účinnosť solárnych panelov o viac ako 25 percent. Vedci  z Cavendish Laboratory vyvinuli nový typ solárnych článkov, ktoré by mohli získavať efektívnejšie energiu zo Slnka a významne zvýšiť množstvo využiteľnej energie.
Solárne panely absorbujú energiu z častíc svetla, nazývaných fotóny, ktoré generujú elektróny  na výrobu elektriny. Tradičné solárne panely sú schopné zachytiť iba časť svetla zo Slnka a veľa energie absorbovaného svetla, najmä z modrých  fotónov sa stráca vo forme tepla.  Táto neschopnosť zachytiť všetku energiu celého spektra  rôznych farieb spôsobuje, že tradičné panely sú schopné premeniť viac ako 34 percent  disponibilného slnečného žiarenia na elektrinu.


Anglickí vedci po vedením profesorov Neila Greenhama a Richarda Frienda vyvinuli hybridné články, ktoré dokážu absorbovať červené svetlo  a navyše využívať energiu modrého svetla. Typic-ká solárna bunka vygeneruje na jeden dopadajúci fotón jeden elektrón. Pridaním organického polovodiča s názvom pentacene môžu solárne panely vytvoriť dva elektróny z každého fotónu   z modrej časti spektra. Takýmto spôsobom by mohli solárne panely zachytiť 44 percent  dopadajúcej slnečnej energie.


Or­ga­nic­ké a hyb­rid­né so­lár­ne člán­ky ma­jú výhodu op­ro­ti súčasným, založeným na klasickej kremíkovej báze, pre­to­že ich mož­no pro­du­ko­vať lac­ným vý­rob­ným pos­tu­pom ro­tač­nej tla­če. Napriek tomu, že sú lacnejšie , aby dokázali byť konkurencieschpné, musia byť ešte účinnejšie. Každopád-ne je to ďalší krok k udržateľným zdrojom energie, kde je zvy­šo­va­nie účin­nos­ti a zni­žo­va­nie vý­rob­ných cien so­lár­nych pa­ne­lov cestou, aby sa solárna  energia stala dô­le­ži­tým a ma­so­vo roz­ší­re­ným zdro­jom elek­tric­kej ener­gie.
Zdroj: Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 1 =
Odoslanie formulára