SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Bezpečnostný systém pre strategické objekty

V súčasnosti žijeme v globalizovanej spoločnosti, kde pre strategické objekty prichádza výzva čeliť novým rizikám a hrozbám. Riešením je komplexný systém bezpečnosti od spoločnosti QUADRIQ, a.s.


QUADRIQ, a.s. - expert na bezpečnosť

Spoločnosť QUADRIQ, a.s. patrí medzi tvorcov riešení, dodávateľov a integrátorov na slovenskom trhu v oblasti komplexných bezpečnostných technológií. V ponímaní spoločnosti QUADRIQ, a.s. pozostáva integrovaný bezpečnostný systém z niekoľkých nevyhnutných súčastí, ktoré spolu tvoria kooperujúci celok. Na jednej strane je to fyzická a na druhej objektová bezpečnosť. Čiže ochrana objektu prostredníctvom kamerových systémov, mechanických zábran, alebo požiarnej signalizácie. 

Kamerové systémy sú tvorené otočnými, alebo statickými exteriérovými kamerami. Spolu s ostatnými zariadeniami kamerového systému zabezpečujú nepretržité monitorovanie priestorov, ako aj odradenie zlodejov a vandalov.  Súčasťou je aj identifikácia trestných činov a detekcia pohybu. Ak detekčný systém na plote zaznamená narušenie, najbližšia kamera k miestu narušenia zobrazí aktuálny obraz na monitore v hlavnej riadiacej miestnosti, v prípade otočnej kamery táto sa k miestu narušenia natočí a zazoomuje na miesto narušenia. Podľa nárokov a rizík ohrozenia strategického objektu  sa používa, na zabezpečene bezpečnosti, od jednej kamery s monitorom a nahrávaním až po rozsiahle systémy so stovkami kamier. Nevyhnutnou súčasťou efektívneho kamerového systému sú monitorovacie pracoviská a dátové úložiská, kde kompetentní pracovníci vedia vyhodnotiť riziko hrozby narušenia bezpečnosti. 

Fyzická bezpečnosť nezahŕňa len strážnu službu, ale je to celý systém určený na komunikáciu, ochranu a kontrolu strážneho na určenom stanovišti, ktorý umožňuje okamžitý prehľad o polohe a stave strážnych, pričom komunikácia s riadiacou jednotkou sa vykonáva pomocou rádiostaníc vo vyhradenom frekvenčnom pásme. Fyzická bezpečnosť zahŕňa aj riadenie ľudských zdrojov, ktoré zahŕňa diagnostika a školenie zodpovedných pracovníkov, ale aj ich preskúšanie a neustále zdokonaľovanie.
Dynamický vývoj IT technológii si vyžaduje aj ochranu informačných a komunikačných systémov ako ďalšej zložky komplexnej ochrany. V tomto prípad ide o riešenie optických káblových trás, mikrovlnových prepojov, pokrytie územia signálom mobilných operátorov, ale aj dodávka a prevádzkovanie špeciálnych audio a video systémov. QUADRIQ, a.s. vníma ochranu strategických objektov komplexne, preto súčasťou bezpečnosti je aj ochrana Know-How a obchodného tajomstva, osobných údajov, prípadne utajovaných skutočností, ale aj ochrana kľúčového Know-How a rozhodujúceho manažmentu organizácie.

Komplexná ochrana
Efektívny integrovaný bezpečnostný systém je kombináciou všetkých uvedených skutočností. Na to, aby jednotlivé prvky boli optimálne rozhrnuté slúži bezpečnostný audit. QUADRIQ, a.s. tak vytvorí analýzu rizík a potencionálnych hrozieb pre konkrétny strategický objekt. Súčasťou je aj návrh použitia techniky. Vrátane rozmiestnenia kamier, zoznamových médií, detektorov, alebo ovládačov. Výsledkom je vyvážený a efektívne fungujúci systém detekcie a eliminácie hrozieb strategického objektu. Aj tu platí známa fráza: Systém je tak bezpečný, ako je bezpečná jeho najslabšia časť.

 


-red-

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 8 =
Odoslanie formulára