SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Overenie výnosov fotovoltických elektrární

Po takmer dvoch rokoch prevádzky väčšiny fotovoltických elektrární na Slovensku sa v nich začínajú prejavovať prvé chyby a skryté vady. V zhone, ktorý sprevádzal koniec obdobia „veľkej fotovoltiky", nebol časový priestor na testovanie parametrov dodaných panelov, ktoré výrobcovia deklarovali.

 


V júni 2011 bolo hlavným cieľom investorov sprevádzkovanie elektrární v stanovenom termíne, kým odhaľovanie skrytých chýb, optimalizácia výroby či zvyšovanie výkonu elektrární sa presunuli do obdobia ich prevádzky. Tieto nedostatky boli v prvých rokoch kryté zárukami výrobcov a dodávateľov. Záručné lehoty komponentov väčšiny fotovoltických elektrární sa pomaly končia. Pred ich vypršaním je vhodné overiť efektivitu výroby elektrárne a deklarované parametre jednotlivých jej súčastí, aby náklady na prípadné opravy a výmeny znášal výrobca či dodávateľ za to zodpovedný.

 


Kontrolné meranie výroby
Najpresnejší spôsob overenia reálnej produkcie a efektivity výroby (Performance Ratio) je kontrolné meranie výroby fotovoltickej elektrárne (Performance Ratio test). Ide o priame nezávislé meranie v zmysle IEC normy, ktorého cieľom je kontrola správnej výroby elektrárne. Štandardne sa meria desať slnečných dní, no vyhodnotiť výrobu je možné už z jedného nameraného bezoblačného dňa. Dôležitú úlohu tu hrajú presné a certifikované meracie zariadenia. Z takto získaných dát sa stanoví objektívna efektivita výroby elektrárne. Výstupom pre klienta je správa z kontrolného merania, ktorá obsahuje posúdenie meteorologických a goegrafických podmienok lokality, stanovenie teoretického i reálneho výkonu elektrárne, ako aj vyhodnotenie odchýlky medzi týmito dvoma údajmi. Klient tak získa posúdenie aktuálnej funkčnosti elektrárne založené na reálnych faktoch, ako aj prognózu vývoja produkcie počas ďalšej životnosti elektrárne. V prípade zistení výrazných odchýlok medzi predpokladanou a reálnou výrobou je súčasťou hodnotenia aj návrh opatrení na eliminovanie nedostatkov.


Príklad z praxe
Majiteľ fotovoltickej elektrárne na južnom Slovensku sa chcel pred uplynutím záručnej doby uistiť, či jednotlivé komponenty elektrárne fungujú tak, ako to v záručných listoch deklarujú ich výrobcovia. Po vzájomnej konzultácii a zhodnotení aktuálnej produkcie na základe faktúr za dodávku elektrickej energie ako aj informácií z vlastného monitoringu elektrárne sa klient rozhodol pre realizáciu kontrolneho merania (Performance Ratio test).

 


Test sa začal realizovať inštaláciou meracích senzorov a zariadení v objekte elektrárne. Meranie v dĺžke 10 slnečných dní trvalo celkovo dva týždne. Na základe výsledkov merania bola stanovená reálna výroba elektrickej energie a jej efektivita. V zmysle teoretického modelu bol určený predpokladaný objem výroby a predpokladaná efektivita výroby. Porovnaním predpokladaných a reálnych výsledkov sme dospeli k záveru, že reálne vyrobené množstvo energie vo fotovoltickej elektrárni nedosahovalo predpokladané hodnoty. Počas našej niekoľkoročnej skúsenosti s kontrolnými meraniami nás tento výsledok, žiaľ, neprekvapil. Podobných negatívnych výsledkov sme za túto dobu zaznamenali niekoľko.

Na základe výsledkov Performance Ratio testu si klient uplatnil reklamáciu na chyby diela u dodávateľa, ktoré spočívali v neadekvátnych parametroch dodaných fotovoltických panelov, ako aj v ich chybnom zapojení a v niekoľkých prípadoch aj v použití nesprávnych komponentov rozvádzačov.

 


Peter Socháň

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 9 =
Odoslanie formulára