SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Ako postaviť fotovoltickú elektráreň

Keď sa povie „fotovoltická elektráreň“ väčšina ľudí si nevie predstaviť čo sa za týmto slovným spojením skrýva. Najmä v porovnaní s klasickými elektrárňami s obrovskými budovami, komínmi, chladiacimi vežami, skladmi paliva – uhlia, štiepneho materiálu, bezpečnostnými opatreniami a pod. Vývoj posledných rokov priniesol novinku – elektráreň na dvore, streche alebo fasáde  akéhokoľvek domu. Cesta k realizácii takejto stavby nie je krátka a občas aj trochu kľukatá. Poďme sa na to pozrieť zblízka.

Aj keď samotná stavba fotovoltickej elektrárne je pomerne jednoduchšia, celý proces má svoje zásady a niektoré úskalia. Článok som napísal pre ujasnenie postupov a zjednodušenie prác. V žiadnom prípade nie je možné celú problematiku zhrnúť do jedného článku. Príspevok je zjednodušeným prehľadom činností, ktoré čakajú na záujemcu o fotovoltickú elektráreň a návodom ako postupovať pred realizáciou a následne pri realizácii a prevádzkovaní elektrárne.
Taktiež nechcem naznačovať, že problematika je tak jednoduchá, že si fotovoltickú elektráreň môže ktokoľvek kúpiť v obchodnom reťazci a položiť doma na dvor a vyrábať elektrinu.
Potenciálnemu majiteľovi vrelo odporúčam inštaláciu zveriť odborníkom, ktorí vlastnia príslušné oprávnenia: akreditáciu stavebných a elektrických projektantov, osvedčenie pre realizáciu elektrických zariadení a revíznym technikom. Výška investícií do takejto elektrárne býva pomerne vysoká a návratosť je zhruba na úrovni desiatich rokov. To sú dôvody prečo treba starostlivo zvážiť výber dodávateľa a neriskovať nižšiu účinnosť zlou inštaláciu alebo inými možnými dôvodmi. Pri najímaní renomovaných odborníkov a známe firmy na realizáciu elektrárne zmenšíte riziko, že narazíte na podvodníka a stratíte svoje investíciu.

Poznámky na úvod
Predtým ako sa budem podrobnejšie venovať postupom realizácie FVE - fotovoltickej elektrárne, uvediem niekoľko poznámok a faktov, ktoré si treba ozrejmiť a rozvážiť ešte pred rozhodnutím či začať realizáciu FVE. Niektoré zásadne ovplyvnia celkovú realizáciu.
Prvý a najdôležitejší fakt je miesto, kde bude FVE bude umiestnená. Je potrebné zvážiť miesto, ktoré musí spĺňať okrem optimálnej slnečnej pozície aj zákonne podmienky. Podľa platnej legislatívy (zákon č. 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpi-sov) záujemca môže realizovať iba FVE, „ktorá je umiestnená na strešnej konštrukcii, alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti". FVE teda môže byť len na budove, nie je možné realizovať stavbu napr. v záhrade, na plote a pod. Tejto podmienke je potrebné prispôsobiť aj návrhy a výpočty pri spracovaní realizácie.
Druhým rozhodnutím je spôsob pripojenia FVE pripojená do elektrickej siete. Zákon umožňuje pripojenie FVE niekoľkými spôsobmi:
1. priame pripojenie do siete,
2. pripojenie s meraním na svorkách generátora,
3. ostrovný systém - nepripojený do siete.
Priame pripojenie do elektric-kej siete
Tento spôsob realizácie sa najviac podobá klasickej elektrárni. Pre účely článku uvediem zásadné princípy, výhody a nevýhody.
FVE je v tomto prípade postavená na budove, ale z hľadiska elektrického rozvodu je to samostatná časť, ktorá nie je nijakým spôsobom prepojená s elektrickou časťou domu. Pri realizácii je potrebné inštalovať novú elektrickú prípojku, pri pôvodnom odbernom mieste domu je potrebné zriadiť nové odberné miesto a celá vyrobená elektrická energia je dodávaná do distribučnej siete. Meranie vyrobenej a dodanej elektriny je na jednom novom odbernom mieste. Sa-motný merač elektriny dodá a nainštaluje príslušná distribučná spoločnosť, ktorá je zodpovedná za váš región.
Výhodou takejto inštalácie je jednoznačná identifikácia FVE a odpis vyrobenej a spotrebovanej elektriny z jedného miesta.
Nevýhody spočívajú v nutnosti zriadenia novej prípojky a od-berného miesta. To môže byť často spojené s nutnosťou výkopu cez pozemok majiteľa FVE, nakoľko je preferovaná zemná prípojka. Ďalej je to nové (samostatné) odberné miesto, pri ktorom sú účtované pripojovacie náklady a platí sa mesačná platba za odberné miesto.
Majiteľ FVE následne fakturuje distribučnej spoločnosti dve faktúry - dodávka elektriny na straty a doplatok podľa zákona o OZE, v celkovej výške 387,7 €/MWh. Obe faktúry majú rovnaké množstvo elektrickej energie.

Pripojenie s meraním na svorkách generátora
FVE v tomto prípade je zrealizovaná na budove a elektrické vedenie z meničov je pripojené do elektrickej siete budovy. Medzi FVE a elektrickou sieťou budovy je nainštalované meranie vyrobenej elektriny, ktoré musí byť samozrejme certifikované, ale je v zodpovednosti majiteľa FVE, nie distribučnej spoločnosti. Elektrina je priebežne spotrebovávaná v budove, či už čiastočne alebo úplne. Prebytky elektriny sú vedené elektrickou inštaláciou do odberného miesta budovy. Distribučná spoločnosť v tomto mieste vymení (v rámci pripojovacieho poplatku) bežné meranie odobratej elektriny za „obojsmerné" (tzv. štvorkvadrantné), ktoré však meria iba elektrinu dodanú do distribučnej siete.
Výhody spočívajú najmä v tom, že časť elektriny z OZE je spotrebovaná priamo v mieste jej výroby. Nezaťažuje sa jej dodávkou distribučná sieť (alebo aspoň menej). ďalšou výhodou sú nižšie zriaďovacie náklady. Nakoľko sa FVE pripája do elektrickej siete budovy, nie je potrebná nová prípojka a samostatné odberné miesto. V čase produkcie elektriny z FVE budova odoberá menej elektriny z distribučnej siete (alebo dokonca neodoberá). Majiteľ FVE a budovy má teda nižšie prevádzkové náklady v priestoroch budovy. O nevýhodách takejto inštalácie neviem.
Majiteľ FVE pri jej prevádzke fakturuje tiež dve položky: dodávka elektriny na straty a doplatok. V tomto prípade však budú mať položky týkajúce sa množstva elektriny rôznu výšku. Faktúra na doplatok sa riadi vašim elektromerom nainštalovaným na „svorkách generátora", pri meniči (meničoch). Odpočet elektromeru zabezpečuje majiteľ FVE a distribučná spoločnosť plní iba kontrolnú funkciu. Výška doplatku je v roku 2011 stanovená ÚRSO na 387,7€/MWh mínus cena energie na krytie strát (50,5€/MWh), tj. 337,2€/MWh. Účtuje sa celá vyrobená elektrina. Druhá faktúra je na dodávku energie na krytie strát. Táto sa meria na pôvodnom odbernom mieste budove novým elektromerom. Za elektromer je zodpovedná distribučná sieť. Keďže časť elektriny budova spotrebuje, faktúrovať sa bude zákonite menšie množstvo elektriny. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je to nevýhoda. Treba si však uvedomiť, že rozdiel medzi elektrinou vyrobenou a dodanou do distribučnej siete je presne to čo by budova odobrala zo siete, keby na nej nestála FVE. Takže aj keď za elektrinu z FVE dostane majiteľ menej korún, ušetrí na odbere z distribučnej siete. V konečnom dôsledku je takýto spôsob pripojenia FVE ekonomicky aj spoločensky výhodnejší. Znamená nižšie vstupné náklady, mierne vyššiu ziskovosť, ale najmä znižuje záťaž distribučnej siete a prispieva k energetickej nezávislosti.

Ostrovný systém
Ostrovný systém je taký, ktorý vôbec nie je pripojený do distribučnej sústavy. Je najčastejšie realizovaný tam, kde sieť neexistuje, alebo by jej pripojenie predstavovalo vysoké náklady. V Nemecku, kde takýchto systémov je veľké množstvo sa využíva aj na miestach, kde je distribučná sieť k dispozícii, ale majiteľ chce nezávislosť na vonkajších energetických sieťach.
Tento typ FVE je investične náročnejší, nakoľko jeho súčasťou je aj systém uskladnenia energie na obdobie jej neskoršieho využitia. Zámerne som napísal uskladnenie energie, nie len elektriny. Využíva sa napríklad čerpanie vody do zásobníkov pre jej neskoršie využitie, najmä na hospodárske použitie. Ďalší rozvíjajúci sa odbor sú palivové články, a v tomto prípade ide napr. o elektrolýzu vody na získania vodíka ako paliva pre vodíkový palivový článok. V našej lokalite však prevláda uskladňovanie elektriny a to najmä v batériách (správne galvanických článkoch). Ostrovné systémy sú najmenej bežné, avšak určite perspektívne. Výhodou je energetická nezávislosti od distribučnej siete.
Majiteľ systému nie je pripojený do distribučnej siete, ale na základe zákona o OZE môže žiadať o preplácanie doplatku za vyrobenú elektrinu. Na svorkách generátora (meniča) nainštaluje meranie vyrobenej elektriny a po splnení všetkých administratívnych náležitostí môže distribučnej spoločnosti fakturovať doplatok za vyrobenú elektrinu. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je výška doplatku v roku 2011 stanovená ÚRSO na 387,7 €/MWh mínus cena energie na krytie strát (50,5 €/MWh), tj. 337,2 €/MWh. Účtuje sa celá vyrobená elektrina. Z povahy inštalácie nie je možné fakturovať dodávky elektriny na krytie strát.

Základný postup pri realizácii elektrárne
V predchádzajúcej kapitole som ukázal tri základné možnosti ako možno zrealizovať FVE. Jednotli-vé typy majú zásadný vplyv na výšku investície a spôsob realizácie. Na proces realizácie však vplývajú minimálne.
Všeobecný postup, ktorý tu popíšem je len zásadnou kostrou pri realizácii. Podľa zákona o OZE (č. 309/2009 Z.z.) za pripojenie do distribučnej siete sú zodpovedné tzv. regionálne distribučné spoločnosti (RDS). Na Sloven-sku sú tri: ZSE Distribúcia, a. s. (ZSE-D), Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s (SSE-D) a Východoslovenská distribučná, a. s. (VSDS). Len tieto tri spoločnosti majú zákonnú zodpovednosť za pripojenie FVE do elektrickej siete.
Celý proces vybudovania FVE rozdelím do troch častí:
- príprava,
- realizácia,
- porealizačné práce.
Zatiaľ čo prvá a tretia sú najmä tzv. „papierové" časti (čo vyplýva z významu administratívno-dokumentačno-byrokratické) tak druhá etapa je najviac konktrétna a realizačná. Prebieha pri nej samotná výstavba elektrárne.

Príprava realizácie
V prvej časti sa záujemca rozhoduje, či si vybuduje vlastnú fotovoltickú elektráreň. Toto rozhodnutie je dôležité a dlhodobé. Návratnosť investície sa pohybuje v časovom úseku viac ako 8 rokov. Podpora doplatkom je 15 rokov. Preto je potrebné veľmi dobre zvážiť všetky klady, zápory a dôsledky zriadenia stavby.
Keď sa teda rozhodnete pre zriadenie FVE, je potrebné rozhodnúť o jej umiestnení. Ako bolo popísané v predchádzajúcom texte, dôležité je, ktorý typ FVE ste si vybrali. Rovnako dôležité je rozhodnutie, ktorú časť budovy venujete umiestneniu fotovoltických panelov. Následne sa môže prikročiť k odhadu množstva umiestnených panelov, a tým aj veľkosti FVE. Ďalším krokom je približná ekonomická kalkulácia - vypočítanie slnečných ziskov, optimalizácia návrhu technológie. Výsledok týchto úvah je veľkosť výkonu FVE a výber kľúčových technológií, ktoré budú použité (FV panely, meniče, pripojenie do distribučnej sústavy).

Žiadosť na RDS
S údajmi z predchádzajúceho kroku je možné vypísať žiadosť na RDS. Každá má vlastný typ tlačiva, ktorý si môže záujemca stiahnuť z webov - www.zse.sk, www.sse.sk a www.vsds.sk.
V závislosti od RDS je potrebné mať požadované podklady. Všetky vyžadujú nasledovné: meno a adresa vlastníka, identifikáciu budovy, na ktorej bude FVE, veľkosť FVE, snímku z katastrálnej mapy s vyznačením osadenia FVE, list vlastníctva alebo súhlas vlastníka so zriadením FVE (v prípade, že umiestňujete FVE na inú budovu ako vlastnú). Tlačivo je potrebné zaslať na RDS. Na strednom Slovensku dostane zájemca odpoveď, v ktorej sa RDS vyjadrí k podmienkam pripojenia. Na východnom a západnom Slovensku bude potrebovať viac podkladov, napr. jednopólovú schému, fotokópie typových listov technológií, dotazník pre výrobne.
V tejto etape je potrebné spracovať podrobnú dokumentáciu FVE. Budete ju potrebovať pre stavebné povolenie, ale časť aj pre vyššie menovanú žiadosť na RDS. Chcem upozorniť, že pre stavebné povolenie budete potrebovať dokumentáciu autorizovanú od projektanta s príslušnou akreditáciou. Preto vás odporučím na firmy a jednotlivcov, ktorí takúto autorizáciu vlastnia. Pri spracovaní dokumentácie je treba dodržať množstvo elektrických a stavebných noriem, správne navrhnúť elektrické ochrany a dodržať bezpečnostné predpisy. Treba, aby ste pri práci projektanta kontrolovali, aby vám na FVE navrhoval len technológie, ktoré majú certifikáty CE a súčasne dbajte aby boli všetky tieto certifikáty súčasťou vašej (vami zaplatenej) dokumentácie.
Pokiaľ na vašu žiadosť o pripojenie dostanete odpoveď je možné s dokumentáciou z predchádzajúceho kroku podať žiadosť o stavebné povolenie, alebo podať ohlášku drobnej stavby (ODS) podľa stavebného zákona. Forma a spôsob závisí od vášho miestneho stavebného úradu. Tu bohužiaľ nejestvuje jednotný postup. Z povahy FVE by stačilo podať ODS, nakoľko, najmä pri FVE s meraním na svorkách generátora, FVE len rozširuje základnú funkciu budovy, nezaberá ďalšiu pôdu ani nie je potrebná ďalšia prípojka do distribučnej sústavy. FVE však nesie názov „elektráreň" a preto množstvo úradníkov má obavy a požadujú viac ako treba. Tak sa skôr pripravte na administratívu stavebného povolenia. Ďalším a v podstate posledným krokom, v tejto fáze, je požiadať RDS o uzavretie zmluvy o pripojení FVE. Formulár sa nachádza na webových stránkach RDS. Zmluva vám rezervuje výkon v sieti RDS (spravidla) na jeden rok, počas ktorého máte možnosť zrealizovať a pripojiť svoju FVE.

Realizácia FVE
V článku nemožno popísať celú realizáciu FVE, preto upozorním na niektoré dôležité, alebo opomínané body.
FVE sa skladá z množstva častí, niektoré sú viditeľné, iné nie, niektoré sa dokonca ani nepovažujú za súčasť, ale sú dôležité.
Prvoradé sú samozrejme FV panely, ktoré sa umiestňujú na nosný systém. Na jeho kvalite a vyhotovení záleží koľko starostí budete mať so strechou a budovou v priebehu nasledujúcich zhruba 15-tich rokov životnosti panelov. Pri kabeláži sú okrem správne navrhnutého prierezu, dôležité aj priechodky cez steny, strechu a pod. Nemenej dôležitá je aj izolácia. Tu treba dbať, aby sa na miestach, kde je kabeláž vystavená slnku použila izolácia so zvýšenou UV ochranou.
Menej viditeľnou časťou sú meniče, prípojka a meranie. Správne dimenzovanie meničov je podmienkou. Netreba zabúdať ani na ich umiestnenie, nakoľko pri zvýšenej teplote klesá účinnosť. Povala na ich umiestnenie je vhodné miesto, ale v lete bývajú dosť prehriate a zvýšená prašnosť môže upchať vetracie otvory. Povrchová teplota môže dosahovať aj 70 °C. Dôsledky takejto teploty sami zvážte. Pri viacerých meničoch umiestňovanie nad alebo vedľa seba môže zvýšiť vzájomné kumulované prehrievanie. Ďalšou časťou je elektrická ochrana, ktorú musí na-vrhnúť autorizovaný projektant. Bleskozvod nie je súčasťou FVE je bleskozvod, ale často môže byť FVE umiestňovaná na budovu, ktorá doposiaľ nemala bleskozvod. Nechcem vypisovať všetky argumenty v prospech inštalovania bleskozvodu, ale riskovať vlastné bývanie pre investíciu, ktorá neprevyšuje cenu vášho domu, nie je rozumné. Treba si uvedomiť, že FVE je zmes kovov, vodičov, polovodičov a celá je uzemnená. Je umiestnená na prakticky najvyššom bode budovy, čo zvyšuje riziko úderu blesku.
Realizácia musí končiť elektrickou revíziou celej FVE a žiadosťou o pripojenie FVE do RDS. Požiadať treba 30 dní pred pripojením, preto ak sa budete blížiť ku konci realizácie je potrebné žiadosť poslať. Po pripojení, z ktorého dostanete protokol, môžete s RDS riešiť skúšobnú prevádzku. Pokiaľ ste museli riešiť povoľovanie cez stavebné povolenie, musíte v tejto etape požiadať o kolaudáciu.

Porealizačné práce
FVE stojí, produkuje elektrinu, ale nezarába. Nastal čas na ďalšiu porciu byrokracie. Predložením kópie dokumentácie (protokol o pripojení, kolaudačné rozhodnutie, ...) treba „oznámiť" na ÚRSO (www.urso.gov.sk), že máte FVE. Vykoná sa to „Formu-lárom na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti". URSO vydá potvrdenie o splnení tejto povinnosti a mô-žete požiadať o „cenový návrh výrobcu elektriny z OZE" a „vy-danie potvrdenia o pôvode elektriny z OZE". Tlačivá sú na stránke úradu. Tieto tri dokumenty vás oprávňujú k uzavretiu A. zmluvy o výkupe a B. zmluvy o doplatku s vašou RDS. Až na základe zmluv môže začať fakturácia elektriny. Uvedený proces však môže trvať viac ako niekoľko mesiacov.
Po začatí skúšobnej prevádzky je potrebné vykonať činnosť, ktorá zdanlivo nesúvisí s fotovoltikou - zaregistrovať sa na colnej správe ako daňový dlžník. Podľa zákona o spotrebnej dani z výroby elektriny (č. 609/2007) totiž budete od tejto dane oslobodený, ale zaregistrovať sa musíte.
Pre fyzické osoby - nepodnikateľov je výroba elektriny tiež podnikanie. Síce nie podľa živnos-tenského zákona, ale podľa zákona o energetike. Stanete sa podnikateľom so všetkým, čo k tomu patrí. Súčasťou sú pravidelné výkazy pre množstvo subjektov: colná správa, ÚRSO, daňový úrad a pod. FVE je energetické zariadenie a po celú dobu životnosti podlieha povinným pravidelným revíziám.

Poznámky na záver
Ako som v úvode uviedol, odporúčam realizáciu zveriť odborníkom s referenciami, patričným vzdelaním a oprávneniami. Neodbornou inštaláciou ohro-zujete nielen FVE, ale aj budovu a zdravie osôb v stavbe, na ktorej FVE bude inštalovaná.
Text: Ing. Pavel Šimon, Csc.

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

Ernest Szabo (30.12.2012)

čo ked po začatí skúšobnej prevádzky nezaregistrujem sa na colnej správe ako daňový dlžník.

f.kuraj (30.06.2011)

Chcem sa informovať, či umiestnené meniče v podkroví je možné ochladzovať chladiacou zmesou s následným ohrevom úžitkovej vody keďže môžu dosiahnuť teplotu 70 oC. Aké hlučné sú meniče? Kde by som sa dozvedel viac o technických parametroch , aká je najmenšia plocha, koľko sa vyrobí elektrickej energie.

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 1 =
Odoslanie formulára